ವೈದೇಹಿಯವರ “ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್”  ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲಾವಿದರು ವೈದೇಹಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತು ಕೊನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ವೈದೇಹಿಯವರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಒಡನಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದಾಗ…

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements