‘ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್’

ಅರ್ಪಿಸುವ

‘ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್’

ಅಭಿನಯಿಸುವ

“ಕಮಲಮಣಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ” 

  30-12-2011

  ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ  

  ಕೆ.ಎಚ್.ಕಲಾ ಸೌಧ, ಹನುಮಂತ ನಗರ

‘ಕಮಲಮಣಿ’ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೊ!

 

Advertisements