ವಸುಧೇಂದ್ರ ಅವರು ನಾಟಕದ ರಿಹರ್ಸಲ್ ನಂತರದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ.

 

Advertisements