ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಂ ಸಿ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ‘ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ’ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು

Advertisements